English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Hlavní stránka
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Členové AČPM
Členové AČPM jsou na odborné zkoušky připraveni
   Kongresové centrum pražského hotelu Grandior přivítalo 9. října 2019 téměř stovku pojišťovacích makléřů z řad členů AČPM, pro které Asociace uspořádala specializovaný na téma odborná způsobilost ve světle aktuální legislativy a nových povinných zkoušek.
 

Akci zahájila předsedkyně  AČPM   Jiřina Nepalová.  Všechny zúčastněné přivítala, představila téma semináře, Asociaci českých pojišťovacích makléřů , která slaví 25 let své existence, popřála hodně úspěchů do dalších let. Po ní vystoupil Jan Nevrtal z úseku pojištění hospodářských rizik pojišťovny  Kooperativa   (partner semináře), jenž přítomným makléřům představil nové plány pojišťovny v oblasti velkých rizik.

Následovala přednáška Rostislava Šárka, který působí jako ředitel odboru kontroly distribuce finančních produktů  ČNB . Ten popsal působení dohledu a zmínil nejčastější přestupky, které se na pojistném trhu objevují.  „Jen pro představu vás seznámím s výběrem nejčastějších problémů, které musíme v rámci našeho oboru řešit. Jde o nesplnění některé z povinností týkajících se poskytnutí informací, neposkytnutí záznamu z jednání podle § 79 zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) a porušení povinnosti zavést a uplatňovat pravidla kontroly činnosti,“  uvedl Rostislav Šárek, který také popsal samotnou kontrolu dodržování požadavků odborné způsobilosti.

Jak tedy probíhá kontrola požadavků odborné způsobilost? Kontrolující v prvé řadě posuzují plnění povinností dle § 71 a § 72 ZDPZ. To znamená, zda pojišťovací zprostředkovatel (PZ) distribuuje pojištění s odbornou péčí a jedná se zákazníkem dostatečně kvalifikovaně. To samozřejmě nelze naplnit bez odpovídajících znalostí, a tak se kontrolují osvědčení o vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby, jinými slovy kontrolující posuzují činnost PZ ve vztahu k získaným skupinám odbornosti.   Kontrolující také posuzují podklady, na základě kterých bylo oprávněnou osobou vydáno čestné prohlášení (profesní CV, školení, certifikáty apod.),“  dodal zástupce  ČNB.

Poté vystoupil Karel Haas , právní expert ČSOB Pojišťovny. Ten se v kontextu tématu odborné způsobilosti zaměřil na praktické informace. Jeho více než hodinová živá a podnětná přednáška přinesla velmi důležité informace.  „Je povinností pojišťovny a samostatného zprostředkovatele, tedy i pojišťovacích makléřů, aby zajistili, že odbornou způsobilost splňují všichni pracovníci, kteří se podílejí na distribuci pojištění nebo jsou za ní zodpověděni. Týká se to i vázaných zástupců, a to včetně jejich pracovníků, a také doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů včetně jejich týmů. Je také důležité zmínit, že samostatný zprostředkovatel jako fyzická osoba musí sám splňovat odbornou způsobilost,“  zdůraznil Karel Haas.

Návštěvníky semináře také zajímalo, jaké jsou důsledky neplnění povinnosti odborné způsobilosti.  „Pro pojišťovnu či samostatného zprostředkovatele se to dá rozdělit na tři oblasti. Veřejnoprávní, soukromoprávní a reputační. V oblasti veřejnoprávní může při neplnění povinnosti odborné způsobilosti dojít k uložení opatření k nápravě ze strany  ČNB , může také nastat zákaz nebo omezení činnosti distribuce pojištění ze strany  ČNB , a to do doby splnění nápravného opatření. Potenciálně může dojít až k odnětí oprávnění k distribuci pojištění. Přestupek pojišťovny nebo samostatného zprostředkovatele může být také ohodnocen sankcí až 10 milionů korun. V oblasti soukromoprávní existuje sice povinnost k náhradě případné újmy, ale pravděpodobně žádné důsledky reálně nenastanou. Porušení povinností odborné způsobilosti samo o sobě totiž není příčinou způsobení škody třetí osobě při distribuci pojištění. Ještě bych také zmínil reputační riziko, to se v žádném případě nesmí podceňovat,“  popisoval Karel Haas.

Expert ČSOB Pojišťovny také nezapomněl uvést, co by neplnění povinnosti odborné způsobilosti mohlo způsobit samotnému pracovníkovi.  „Pokud tato situace nastane, tak má zaměstnavatel podle § 41 odstavce 2 zákoníku práce jednostranné právo k dočasnému převedení tohoto zaměstnance na jinou práci. Lhůta je v tomto případě třicet dní kalendářního roku, což je v podstatě časově velmi ohraničené období. Neplnění povinnosti odborné způsobilosti je pak také v krajním případě podle ustanovení § 52 písmeno f) zákoníku práce důvodem pro výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele,“  pokračoval Haas.

Právní expert přítomné makléře seznámil také se svým názorem na náročnost nových odborných zkoušek. Podle něj nemá cenu zakrývat, že komplexnost zkoušky se oproti minulosti výrazně zvýšila. Je to zcela férový a jasně chtěný záměr státu.  „Náročnost odborné zkoušky koneckonců potvrzují i první reálné výsledky. Na druhou stranu lze zmínit, že výsledné procento úspěšnosti uchazečů z prvního termínu zkoušek je v zásadě rozumné a realistické. Podle mého názoru budou uchazečům dělat problémy dva okruhy otázek. Jde o otázky z odborných teoretických základů pojištění, tím mám na mysli pojistnou matematiku, základy ekonomie, účetnictví a daní. Oříškem také budou otázky, které se týkají méně obvyklých, ale přitom častých druhů pojištění z oblasti podnikatelských neživotních pojištění – pojištění úvěru, pojištění záruk apod.“

Český pojistný trh doposud byl a stále je velmi silně orientován spíše na praktické dovednosti a zkušenosti lidí než na odborný základ. To by se nyní mělo změnit. Díky publikování otázek se lze na zkoušku dobře připravit, byť by to bylo třeba jen oním časově náročným a nepopulárním mechanickým biflováním. Řeknu to zcela upřímně, kdo odbornou zkoušku neudělá, potvrdí tím de facto správné a spravedlivé oddělní zrna od plev,“  uvedl závěrem Karel Haas.

Následovaly jednotlivé prezentace vybraných institucí akreditovaných dle ZDPZ. Výkonný ředitel  České asociace pojišťoven   Jan Matoušek  představil portál Akademie  ČAP.  Na něm jsou k dohledání všechny potřebné informace ke zkouškám, včetně možnosti registrace. Nabízí také možnost propojení na HR systémy společností a umožňuje administrátorský přístup pro firmy s možností vlastních nastavení procesů zkoušek a vzdělávání.

Řešení certifikace a následné vzdělávání vysvětlili specialisté společnosti EFPA Zdeněk Santler a Lukáš Beránek. Firmu Vector Certifikace představil vedoucí jejího obchodního oddělení Miroslav Škvára, společnost AKREDITFIN její jednatelka Eva Király Tomanová a  E.G.I. Education Grow Insurance  popsala zakladatelka Eva Gmentová . Nestor českého pojišťovnictví a Osobnost pojistného trhu Václav Křivohlávek  nastínil působnost společnosti FAPIN a lektorka Lenka Pěnčíková uvedla činnost společnosti JJMC .

V samotném závěru semináře pak proběhla velmi živá odborná diskuse.


Aktuální zprávy z pojistného trhu
Asociace českých pojišťovacích makléřů je profesním sdružením právnických osob s možností přidruženého členství i fyzických osob. Jejím posláním je ochrana společných zájmů členů a péče o spravdlivé uplatnění pojišťovacích makléřů na domácím pojistném trhu i v mezinárodním měřítku. Asociace dbá na zvyšování profesionální úrovně členů, na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže pojišťovacích makléřů.
Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 234 462 166, fax: 234 463 801, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |