English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
Info box podrobně
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
[ 1 |  2 ]  Další  LAST
Proč se stát členem AČPM?
 

AČPM je sdružením právnických osob, její stanovy však dovolují, aby se mj. také pojišťovací makléři působící jako fyzické osoby mohli podílet na činnosti asociace a požívat všech jejích výhod z titulu přidruženého členství.

Člen Asociace

• je příslušníkem prestižní profesní organizace, která má vysoké mezinárodní renomé a pro informované klienty a pojistitele je známkou odborné solidnosti

• je příslušníkem organizace, která je členskou asociací mezinárodních organizací: BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů), POI (Partneři zprostředkovatelů) a WFII (Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů

• je příslušníkem organizace, která je uznávaným partnerem pro regulátora trhu, další státní orgány a instituce a Českou asociaci pojišťoven

• prokazuje se Osvědčením o členství, které dokládá, že splňuje požadavky zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, a že se zavázal jednat v souladu se stanovami AČPM a s Kodexem etiky

• účastní se rozhodování o záležitostech týkajících se makléřské profese včetně příslušné legislativy

• využívá rozsáhlý informační zdroj včetně databáze dokumentů a formulářů pojišťoven ve vyhrazené části internetového serveru www.acpm.cz

• poskytuje informaci o sobě a o rozsahu svých služeb na webové stránce asociace a nabízí tak své služby potenciálním zájemcům o pojištění

• dostává pravidelné aktuální informace o všech aktivitách asociace a jednáních jejích orgánů

• dostává interní Zpravodaj AČPM s aktuálními informacemi z pojistného trhu domácího, Evropské unie i světového

• může využívat nabídek zahraničních makléřů na spolupráci a dalších informací potřebných k mezinárodním aktivitám

• je zvýhodněn při pořádání vzdělávacích akcí asociace

• požívá všech výhod ve shodě s rozumně stanovenou a přijatelnou výší členského příspěvku

Kdo se může stát členem AČPM?

Řádným členem AČPM se může stát právnická osoba, která

- je zapsána v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou, jako pojišťovací makléř

- jako makléř působí na českém pojistném trhu nejméně 3 roky

- má alespoň jednoho člena managementu nebo zaměstnance s nejméně pětiletou odbornou praxí v pojišťovnictví

- realizuje více než 50% svých příjmů ze zprostředkování pojištění.

Přidruženým členem AČPM se může stát:

a) česká právnická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako pojišťovací makléř a jejíž zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví se na jejích příjmech z činnosti podílí méně než 50%

b) česká fyzická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako pojišťovací makléř

c) česká právnická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako pojišťovací makléř a dosud nesplňuje podmínky pro řádné členství

d) pojišťovací makléř z jiného členského státu EU, který je zapsán v registru ČNB

e) instituce, která neprovozuje zprostředkování pojištění, ale povahou své činnosti je blízká oboru.

Jak se stát členem AČPM?

Uchazeč o členství zašle vyplněný a statutárním orgánem podepsaný formulář přihlášky spolu s požadovanými přílohami poštou na adresu AČPM. Přihlášku projednává nejprve prezídium asociace, které ji pak předkládá ke schválení valné hromadě. Valná hromada se zpravidla konají v první polovině června a v první polovině prosince.

Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 603 200 088, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |