English
Mapa serveru
Kontakt Vstup pro členy
O Asociaci
Zpravodajský portál o pojištění a pojistném trhu
Partner AČPM a ankety Pojišťovna roku
Zlatá koruna
AČPM je odborným partnerem soutěže Zlatá koruna
 
Historie a poslání AČPM

Historie              

Profese pojišťovacího makléře má  smysl pouze v konkurenčním prostředí pojišťoven, proto v České republice našla uplatnění až po pádu monopolu státní pojišťovny a v kontextu ekonomické transformace po roce 1989.

Asociace českých pojišťovacích makléřů(s původním názvem Sdružení českých pojišťovacích makléřů) byla založena v březnu 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb. K zakladatelům Asociace patřily i čtyři firmy s čistě českým kapitálem.

Vzhledem k přísným kritériím členství se původní počet členů Asociace v prvních letech nijak výrazně nezvyšoval. V roce 1999 vznikla další profesní organizace, Sdružení nezávislých pojišťovacích makléřů, které se později přejmenovalo na Komoru pojišťovacích makléřů (KOPM). V roce 2000 přijala AČPM nové stanovy, které otevřely možnost všem registrovaným makléřům – právnickým osobám se na činnosti Asociace podílet.

Vytvoření jednotné profesní organizace 

Po určitou dobu vedle sebe existovala dvě profesní sdružení, AČPM a KOPM s vlastními aktivitami, které se někdy prolínaly. Od začátku roku 2004 probíhal proces sbližování, který vyústil v dohodu o sloučení a přijetí společných nových stanov. Dnem sloučení se stal 1. leden 2005 a jednotná profesní organizace nese název Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Poslání AČPM 

AČPM spatřuje své hlavní poslání v několika základních oblastech, jako je legislativa, etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese a mezinárodní kontakty.

Legislativa 

AČPM je připomínkovým místem pro návrhy zákonných norem z oblasti pojišťovnictví.

Rozhodujícím způsobem se spolupodílela na přípravě zákona č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí i příslušné prováděcí vyhlášky.

Svými stanovisky a návrhy se zároveň podílela na podobě a obsahu směrnice EU o zprostředkování pojištění (IMD) V současné době se aktivně účastní diskuzí o novelizaci zákona č. 38/2004, probíhajících již od r. 2011, a procesu revize evropské směrnice (IMD II, resp. IDD).

Etika
Prestiž každé profese je ohrožována neetickým chováním některých jedinců. Asociace se snaží možnost takových excesů eliminovat a vyžaduje důsledné dodržování Kodexu etiky člena AČPM. -K řešení závažných porušení Kodexu je ustavena Etická komise AČPM.

Publicita 

Asociace jistě potřebuje, aby se o ní vědělo. Ještě více však považuje za nutné vyjadřovat se k aktuálním problémům pojistného trhu a zvláště  k záležitostem, týkajícím se provozování makléřské profese. Asociace se snaží jak o určitou osvětu,   tak i o poskytování odborných informací, důležitých nejen pro klienty, ale i    pro širší veřejnost. Proto se lze setkat se stanovisky     Asociace a jejích členů k aktuálním záležitostem v denním tisku, odborných periodikách i ve specializovaných publikacích.

Vzdělávání 

Asociace usiluje o zvyšování odborné úrovně jak svých členů, tak všech pojišťovacích makléřů vedených v registru ČNB. Zorganizovala pro ně množství odborných přednášek a seminářů (dříve jak AČPM, tak KOPM).  Od roku 2001 pořádá výroční  konference se specializovaným obsahem:

2001 – risk management
2002 – zajištění
2003 – makléři a jednotný pojistný trh EU
2004 – pojištění odpovědnosti
2005 – pojištění přepravy
2006 – pojištění technických rizik a přerušení provozu
2007 - řízení rizik podniků, právní aspekty pojištění odpovědnosti
2008 - pojištění vozidel, stanovení pojistné částky
2009 - reflexe profese k 15. výročí založení AČPM, odpovědnost za škodu
2010 - pojištění pohledávek, pojištění odpovědnosti, pojistné sazby
2011 – návrh novely zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích
2012 – novela občanského zákoníku a její dopady do pojišťovnictví

2014 – konference k 20. výročí založení AČPM

V souladu se vzdělávacím úsilím AČPM byl požadavek na prokazování odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů vtělen do ustanovení zákona č.38/2004 Sb. a dále je rozpracováván v jeho připravované novele. Napomůže to ke zvýšení odbornosti všech pojišťovacích makléřů a tím i ke zkvalitnění poskytovaných služeb a vyšší ochraně zákazníka.

Kromě konferencí otevřených všem registrovaným PM začala AČPM v r. 2012 pořádat exkluzívní vzdělávací akce pouze pro členy: nejprve to byl seminář na témařešení škod z provozu vozidel,v roce 2013 pak seminář k  řešení odpovědnosti v novém občanském zákoníku a seminář ve formě panelové diskuze s vybranými pojišťovnami k dopadům NOZ do pojistné praxe, další rok seminář s odborníky  ČPP a minikonference ke změnám a vývoji pojistného trhu. V roce 2015 AČPM ve spolupráci s Kooperativa pojišťovnou zorganizovala pro své členy doškolovací kurs podle vyhlášky ČNB a zahájila podzimní běh   AČPM-AIG University, která pokračuje i v r. 2016.

Odborné otázky profese 

Ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb je třeba řešit odborné otázky pojistné praxe. Tak např. společná pracovní skupina AČPM a České asociace pojišťoven  doporučila   soubor pojistně-technických parametrů pro vypracování nabídky pojistné smlouvy, který je dobrou pracovní pomůckou a usnadňuje komunikaci mezi pojišťovnami a makléři při sjednávání pojistných smluv.

AČPM také uzavřela dohodu s D.A.S. pojišťovnou o poskytování bezplatného právního poradenství pro členy Asociace.

Mezinárodní kontakty 

V říjnu roku 1998 byla AČPM přijata za člena BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů) a zapojuje se do jejích aktivit. Toto členství, jakož i členství v dalších dvou mezinárodních organizacích (Světová federace pojišťovacích zprostředkovatelů WFII a Partneři zprostředkovatelů POI) pro AČPM znamená, že může jednak využívat cenných informací, které BIPAR zprostředkuje, podílet se na zkušenostech dalších asociací i spolehnout se na jejich kolegiální pomoc, jednak se může spolupodílet na tvorbě relevantní legislativy Evropské unie.

Členstvím v BIPAR se naší Asociaci otevřelo okno do světa. Máme bezprostřední informace o událostech týkajících se pojišťovnictví a zprostředkovatelství v Evropské unii a v jejích členských státech i jinde ve světě. AČPM naopak poskytuje informace o českém pojistném trhu zájemcům ze zahraničí a zprostředkovává svým členům řadu zajímavých nabídek. Vstup České republiky do Evropské unie a přijetí příslušné legislativy umožnil  českým pojišťovacím makléřům rozšířit jejich obchodní aktivity do celého evropského hospodářského prostoru a na druhé straně se setkávat doma s konkurencí zahraničních kolegů. Jednotný pojistný trh Evropské unie se tak stal i naším trhem.

 


Pojišťovna Roku

Podívejte se na videozáznam z našich akcí:

Jubilejní konference k 20. výročí založení AČPM (březen 2014)
Makléřské odpoledne a galavečer k vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2013 (květen 2014)
Asociace českých pojišťovacích makléřů, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel.: 603 200 088, e-mail: acpm@acpm.cz
Copyright © 2005 AČPM.   Všechna práva vyhrazena. | | Webdesign Comin.cz. | Powered by EPUS. | |