O Asociaci

Asociace českých pojišťovacích makléřů

(s původním názvem Sdružení českých pojišťovacích makléřů) byla založena v březnu 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb. K zakladatelům Asociace patřily i čtyři firmy s čistě českým kapitálem.
Vzhledem k přísným kritériím členství se původní počet členů Asociace v prvních letech nijak výrazně nezvyšoval. V roce 1999 vznikla další profesní organizace, Sdružení nezávislých pojišťovacích makléřů, které se později přejmenovalo na Komoru pojišťovacích makléřů (KOPM). V roce 2000 přijala AČPM nové stanovy, které otevřely možnost všem registrovaným makléřům – právnickým osobám se na činnosti Asociace podílet.

 

Historie

Profese pojišťovacího makléře má smysl pouze v konkurenčním prostředí pojišťoven, proto v České republice našla uplatnění až po pádu monopolu státní pojišťovny a v kontextu ekonomické transformace po roce 1989.


Vytvoření jednotné profesní organizace


Po určitou dobu vedle sebe existovala dvě profesní sdružení, AČPM a KOPM s vlastními aktivitami, které se někdy prolínaly. Od začátku roku 2004 probíhal proces sbližování, který vyústil v dohodu o sloučení a přijetí společných nových stanov. Dnem sloučení se stal 1. leden 2005 a jednotná profesní organizace nese název Asociace českých pojišťovacích makléřů.

 

Poslání AČPM

AČPM spatřuje své hlavní poslání v několika základních oblastech, jako je legislativa, etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese a mezinárodní kontakty.

Legislativa

AČPM je připomínkovým místem pro návrhy zákonných norem z oblasti pojišťovnictví. Rozhodujícím způsobem se spolupodílela na přípravě zákona č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí i příslušné prováděcí vyhlášky. Svými stanovisky a návrhy se v rámci svého členství v Evropské federaci pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) zároveň podílela na podobě a obsahu směrnice EU o zprostředkování pojištění (IMD) i na následné revizi této směrnice, jejímž výsledkem je IDD (Insurance Distribution Directive), Směrnice EU o distribuci pojištění, přijatá v r. 2016. Od té doby se AČPM a její členové aktivně účastnili diskuzí o transpozici této směrnice do české legislativy, jak na půdě MF ČR, tak ČNB, a zejména pak v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Bez nadsázky lze konstatovat, že AČPM se podařilo obhájit zájmy profese a že výsledný Zákon o distribuci pojištění a zajištění (č. 170/2018 Sb.) je kompromisem přijatelným pro všechny hráče pojistného trhu.

Etika

AČPM důsledně dbá na to, aby prestiž profese nebyla devalvována nepřijatelnými praktikami, které by byly v rozporu s Kodexem etiky člena AČPM. Ten, kdo nectí zásady etiky, nemůže být členem Asociace. Dodržování Kodexu etiky posuzuje Etická komise AČPM, volená ze zástupců řádných členů na dvouleté funkční období. S Kodexem etiky člena AČPM se můžete seznámit zde.

Publicita

Asociace jistě potřebuje, aby se o ní vědělo. Ještě více však považuje za nutné vyjadřovat se k aktuálním problémům pojistného trhu a zvláště k záležitostem, týkajícím se provozování makléřské profese. AČPM se snaží jak o určitou osvětu, tak i o poskytování odborných informací, důležitých nejen pro klienty, ale i pro širší veřejnost. Proto se lze setkat se stanovisky Asociace a jejích členů k aktuálním záležitostem v denním tisku, odborných periodikách i ve specializovaných publikacích. Nejbližším partnerem AČPM je v tomto směru odborný server oPojištění.cz

Vzdělávání

Asociace usiluje o zvyšování odborné úrovně nejen svých členů, ale i ostatních pojišťovacích makléřů vedených v registru ČNB. Za dobu své existence pro ně AČPM organizovala či spoluorganizovala desítky specializovaných konferencí, odborných přednášek a vzdělávacích seminářů, kde se jako lektoři podílejí přední odborníci na zvolenou problematiku z řad manažerů pojišťoven, právních kanceláří i akademických a vládních institucí. AČPM se rovněž zapojila do aktivit zaměřených na povinné doškolování pojišťovacích makléřů podle příslušné vyhlášky ČNB a věnovala mimořádnou pozornost proškolení členů na téma nového občanského zákoníku a jeho dopadů do makléřské praxe. Populární jsou také odborné semináře, které AČPM pořádá výhradně pro svou členskou základnu na aktuální témata pojistného trhu, jako byl např. přednáškový cyklus pod názvem Akademie AČPM. V současné době se Asociace soustředila na pomoc svým členům při plnění požadavků odborné způsobilosti podle zákona o distribuci pojištění a zajištění a zajistila pro ně exkluzivní podmínky u vybraných akreditovaných osob.

Odborné otázky profese

Ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb je třeba řešit odborné otázky pojistné praxe. Tak např. společná pracovní skupina AČPM a České asociace pojišťoven doporučila soubor pojistně-technických parametrů pro vypracování nabídky pojistné smlouvy, který je dobrou pracovní pomůckou a usnadňuje komunikaci mezi pojišťovnami a makléři při sjednávání pojistných smluv. AČPM také uzavřela dohodu s D.A.S. pojišťovnou o poskytování bezplatného právního poradenství pro členy Asociace.

Mezinárodní kontakty

V říjnu roku 1998 byla AČPM přijata za člena BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů) a zapojuje se do jejích aktivit. Toto členství, jakož i členství v dalších dvou mezinárodních organizacích (Světová federace pojišťovacích zprostředkovatelů WFII a Partneři zprostředkovatelů POI) pro AČPM znamená, že může jednak využívat cenných informací, které BIPAR zprostředkuje, podílet se na zkušenostech dalších asociací i spolehnout se na jejich kolegiální pomoc, jednak se může spolupodílet na tvorbě relevantní legislativy Evropské unie. Členstvím v BIPAR se naší Asociaci otevřelo okno do světa. Máme bezprostřední informace o událostech týkajících se pojišťovnictví a zprostředkovatelství v Evropské unii a v jejích členských státech i jinde ve světě. AČPM naopak poskytuje informace o českém pojistném trhu zájemcům ze zahraničí a zprostředkovává svým členům řadu zajímavých nabídek. Vstup České republiky do Evropské unie a přijetí příslušné legislativy umožnil českým pojišťovacím makléřům rozšířit jejich obchodní aktivity do celého evropského hospodářského prostoru a na druhé straně se setkávat doma s konkurencí zahraničních kolegů. Jednotný pojistný trh Evropské unie se tak stal i naším trhem.