Proč se stát členem AČPM?AČPM je sdružením právnických osob, její stanovy však dovolují, aby se mj. také pojišťovací makléři působící jako fyzické osoby mohli podílet na činnosti Asociace a požívat všech jejích výhod z titulu přidruženého členství.

Člen Asociace

 • je příslušníkem prestižní profesní organizace, která má vysoké mezinárodní renomé a pro informované klienty a pojistitele je známkou odborné solidnosti
 • je příslušníkem organizace, která je členskou asociací mezinárodních organizací: BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů), POI (Partneři zprostředkovatelů) a WFII (Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů
 • je příslušníkem organizace, která je uznávaným partnerem pro Ministerstvo financí ČR jako regulátora trhu a pro Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním/pojistným trhem
 • je příslušníkem organizace, která je rovnocenným partnerem pro Českou asociaci pojišťoven a pro další profesní sdružení finančního trhu
 • se prokazuje Osvědčením o členství v AČPM, které dokládá, že splňuje požadavky zákona o distribuci pojištění a zajištění (č. 170/2018 Sb.) a že se zavázal jednat v souladu se Stanovami AČPM a s Kodexem etiky člena AČPM
 • se účastní rozhodování o záležitostech týkajících se makléřské profese včetně příslušné legislativy
 • má možnost poskytovat informace o sobě a o rozsahu svých služeb na webové stránce Asociace www.acpm.cz a nabízet tak své služby potenciálním zájemcům o pojištění
 • dostává pravidelné aktuální informace o všech aktivitách Asociace a jednáních jejích orgánů
 • má nárok na bezplatné právní poradenství v rozsahu smlouvy uzavřené mezi AČPM a D.A.S. pojišťovnou
 • může využívat nabídek zahraničních makléřů na spolupráci a dalších informací potřebných k mezinárodním aktivitám
 • má možnost účastnit se zdarma všech vzdělávacích akcí Asociace, a pokud jsou zpoplatněny, požívá výhod symbolického příspěvku
 • v souvislosti s požadavky zákona o distribuci pojištění a zajištění může absolvovat odborné zkoušky u vybraných akreditovaných osob s výraznou slevou.

Kdo se může stát členem AČPM?

Řádným členem AČPM se může stát právnická osoba, která

 • je zapsána v registru, vedeném Českou národní bankou, jako samostatný (pojišťovací) zprostředkovatel
 • jako pojišťovací makléř působí na českém pojistném trhu nejméně 3 roky
 • má alespoň jednoho člena vedení nebo zaměstnance s nejméně pětiletou odbornou praxí v pojišťovnictví
 • realizuje více než 50% svých příjmů ze zprostředkování pojištění.

Přidruženým členem AČPM se může stát:

 • česká právnická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako samostatný (pojišťovací) zprostředkovatel a jejíž zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví se na jejích příjmech z činnosti podílí méně než 50%
 • česká fyzická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako samostatný (pojišťovací) zprostředkovatel
 • česká právnická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako samostatný (pojišťovací) zprostředkovatel a dosud nesplňuje podmínky pro řádné členství
 • pojišťovací makléř z jiného členského státu EU, který je zapsán v registru ČNB
 • instituce, která neprovozuje zprostředkování pojištění, ale povahou své činnosti je blízká oboru.

Jak se stát členem AČPM?

Uchazeč o členství zašle vyplněný a statutárním orgánem podepsaný formulář přihlášky spolu s požadovanými přílohami poštou či e-mailem sekretariátu AČPM.

Přihlášku projednává a schvaluje prezídium asociace, za fyzické účasti zástupce uchazeče na příslušném zasedání Prezídia.