05.03.2024

30. výročí založení AČPM

 

Asociace českých pojišťovacích makléřů si připomíná třicet let od okamžiku, kdy zahájila svoji činnost. Toto sdružení vzniklo z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které považovaly za klíčové, aby se konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a k posílení prestiže makléřské profese ve sféře českých finančních služeb. Ustavující zasedání nové organizace se konalo 1. března 1994.

Jak to celé začalo?

 

Při vzpomínkách na založení tehdy ještě Sdružení českých pojišťovacích makléřů v roce 1994 si nelze nepřipomenout dobový kontext vzniku tak, jak jej vnímal první předseda Asociace Milan Kirinovič:

 

„Pojištění v myslích mnoha ředitelů podniků a zařízení, podnikatelů i ekonomů nebylo vždy zcela ujasněným institutem. Majetkové pojištění bylo často popelkou v hospodářských plánech jednotlivých firem a nechyběly ani názory, že pojištění ve své podstatě snižuje u vedoucích pracovníků pocit odpovědnosti za předcházení vzniku škod, a tudíž by ani nemělo existovat. O samostatných zprostředkovatelích pojištění ani nemluvě. Tyto názory však postupně mizely tím, jak na československou/českou hospodářskou scénu začaly přicházet zahraniční pojišťovny a po nich i mezinárodní makléřské společnosti. Profese pojišťovacího makléře se na českém trhu začala rychle etablovat.“

 

Bylo tak zřejmé, že je nutná existence instituce, která by hájila a prosazovala společné zájmy ve vztahu k asociací pojišťoven, navázala kontakt s odpovídající mezinárodní makléřskou asociací, podílela se na tvorbě právních norem v oboru pojišťovnictví, mohla se stát partnerem pro státní dozor, tehdy ministerstvo financí, a v neposlední řadě stanovila etické zásady pro výkon povolání pojišťovacího makléře. Poměrně přísné podmínky nastavené pro přijetí za člena Sdružení měly přispívat ke kvalitě výkonu tohoto povolání.

 

Je nutné uvést, že to byli zejména angličtí makléři, kteří přinesli know-how nové profese a zkušenosti z anglického pojišťovacího trhu do českých poměrů, a stali se tak institucionálními poradci při vytváření klimatu pro úspěšné zahájení činnosti tohoto druhu. Historie by měla být spojena s konkrétními osobami, proto v této souvislosti je vhodné zmínit jména Doug Pritchard a Den Reed, kteří zdůrazňovali myšlenku nutnosti založení vlastní makléřské organizace. Řada předběžných schůzek a porad, v nichž se o rozvíjení názorů a tříbení hledisek zasloužilo už i několik českých makléřů (zde nelze opomenout např. Ing. Zdeňka Tučka), vyústila v založení Sdružení (o rok později změněno na „Asociaci“) českých pojišťovacích makléřů ke dni 1. března 1994 (oficiálně byla organizace zaregistrována v červenci téhož roku). Ustavující schůze se zúčastnili zástupci 17 makléřských společností. Kontrast tohoto počtu s dnešním stavem a posouzení dosavadní činnosti Asociace svědčí o potvrzení účelnosti a životaschopnosti jejího vzniku a její existence,“ uzavřel svou krátkou exkurzi do historie Milan Kirinovič.

Důležitým milníkem ve vývoji AČPM je říjen roku 1998, kdy byla Asociace přijata za člena BIPAR (Evropská federace pojišťovacích a finančních zprostředkovatelů) a zapojila se do jejích aktivit. Toto členství pro AČPM znamenalo, že může jednak využívat cenných informací, které BIPAR zprostředkovává, čerpat ze zkušeností dalších národních asociací i spolehnout se na jejich kolegiální pomoc, jednak se může spolupodílet na tvorbě relevantní legislativy Evropské unie.

Původní počet členů Asociace se v prvních letech nijak výrazně nezvyšoval – zejména vzhledem k přísným kritériím členství. V roce 1999 tak vznikla další profesní organizace, Sdružení nezávislých pojišťovacích makléřů, které se později přejmenovalo na Komoru pojišťovacích makléřů (KOPM). Po určitou dobu tedy vedle sebe obě profesní sdružení koexistovala a věnovala se vlastním aktivitám, které se někdy logicky prolínaly. Od začátku roku 2004 však probíhal proces sbližování, který vyústil v dohodu o sloučení a přijetí společných nových stanov. Dnem sloučení se stal 1. leden 2005 a jednotná profesní organizace si ponechala název Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

Od té doby je hlavním posláním Asociace podpora a ochrana společných zájmů členů a péče o spravedlivé uplatnění pojišťovacích makléřů nejen na domácím pojistném trhu, ale i v evropském měřítku. AČPM se podílí na tvorbě zákonů, dbá o zvyšování odborné úrovně svých členů i celé profese, prosazuje etické principy, navazuje mezinárodní kontakty a úspěšně reprezentuje své členy vůči příslušným orgánům regulace a dohledu. Veškerou svou činností sleduje posilování profesionální a společenské prestiže pojišťovacích makléřů.

„Asociace dnes úspěšně zastupuje české makléře při jednáních se zástupci orgánů dohledu, regulátora nebo i pojišťoven. Těší mě, že se nám podařilo etablovat profesi pojišťovacího makléře jako nezastupitelného partnera největších českých firem a organizací. Díky práci Asociace českých pojišťovacích makléřů dnes už většina těchto klientů dobře ví, že makléř stojí na jejich straně a že jim vždy pomůže správně se orientovat v nepřeberném množství nabídek a produktů, které předkládá dnešní globální pojistný trh,“ říká k roli Asociace na dnešním pojistném trhu její předseda Ivan Špirakus.