16.12.2011

AČPM s novým vedením

Praha 15.12.2011 - Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), která se dne 1. prosince 2011 sešla v sídle AČPM v Praze, zvolila nové statutární orgány Asociace na další dvouleté funkční období.

Sedmičlenné Prezídium bude pracovat ve složení:

  • Mgr. Vratislav Hybner (IMG a.s.)
  • Jiří Chvojka (A-Z Risk Service s.r.o.)
  • PhDr. Jana Krausová, MBA (Interway Insurance Brokers s.r.o.)
  • Jiřina Nepalová (RENOMIA a.s.)
  • Ing. Ivan Paparega (I.P. trust, a.s.)
  • Ing. Ivan Špirakus (INSIA a.s.)
  • Ing. Gustav Vacek (YSAT Plzeň spol. s r.o.).

Dosavadní předseda AČPM Ing. Zdeněk Voharčík již na funkci nekandidoval. Jako výraz ocenění za jeho dlouholetou práci ve prospěch AČPM mu byla udělena čestná plaketa AČPM „Za mimořádný přínos rozvoji Asociace“.

Valná hromada AČPM v souladu se stanovami rovněž zvolila Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a Revizní komisi ke kontrole hospodaření.

Na následném ustavujícím zasedání nového prezídia dne 12.12.2011 pak byla pak do funkce předsedkyně AČPM zvolena Jiřina Nepalová , zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA, největší makléřské firmy v ČR. Místopředsedou Asociace se stal Gustav Vacek , funkce druhého místopředsedy zůstává prozatím neobsazena.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace jejich odborných služeb na českém trhu. Významnou pozornost je také třeba věnovat legislativě, zejména v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a chystanou revizí Směrnice EU o zprostředkování pojištění.

Předsedkyně Asociace Jiřina Nepalová k tomu po svém zvolení uvedla: “Klíčovou úlohou AČPM je ochrana zájmů klientů, podpora členů Asociace a jejich odborného vzdělání. Asociace bude také přispívat k osvětě v oblasti pojišťovnictví a k rozvoji související legislativy. V této oblasti plánujeme i nadále spolupracovat zejména s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. Činnost makléře je pro klienty velice užitečná, a právě proto chceme systematicky vysvětlovat, jaká je role a přínos profesionálního pojišťovacího makléře.“

* * *

Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře, kteří poskytuji komplexní služby zejména pro firmy a jejich zaměstnance. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI).

AČPM má 93 členů, kteří podle kvalifikovaného odhadu realizují téměř 80 % všech makléřských obchodů v ČR. Za rok 2010 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v AČPM pojistné v úctyhodném objemu přes 21 mld Kč. Rozhodující část z této sumy tvořilo neživotní pojištění firem , na něž připadlo 94 procent celkového zprostředkovaného pojistného.

Kontakt: Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka AČPM, tel. 603 200 088, e-mail acpm@acpm.cz,www.acpm.cz