27.07.2012

Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR)

jejímž je AČPM aktivním členem již od r. 1998, reaguje s výhradami na návrh revize Evropské směrnice o zprostředkování pojištění (IMD II)

Tisková zpráva

(neoficiální překlad z angličtiny)

Dne 3.července 2012, 10 let po přijetí Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD), Evropská komise publikovala svůj návrh na revizi této směrnice. I když Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) nikdy nepožádala o revizi textu IMD, uznává, že to má být další krok k lépe integrovanému jednotnému pojistnému trhu. BIPAR zejména vítá rozšíření navrhované revidované směrnice na přímé pojistitele a další operátory a záměr vyjasnit pravidla pro přeshraniční služby.

BIPAR má nicméně vážné obavy z nedostatku rovných konkurenčních podmínek v navrhované revizi a z nepřiměřenosti některých opatření vůči pojišťovacím zprostředkovatelům, která ve svém důsledku poškodí zájmy spotřebitelů. BIPAR, společně se svými národními členskými asociacemi, bude v příštích měsících směřujících ke konečnému přijetí revidované směrnice evropskými legislativci, tedy Evropským parlamentem a Radou Ministrů, pokračovat v aktivním prosazování svých názorů na revizi.

Navrhovaná revidovaná směrnice má za cíl zajistit rovné podmínky pro všechny hráče zapojené do prodeje pojistných produktů a zároveň posílit ochranu spotřebitelů. Rozšiřuje zejména okruh působnosti původní směrnice IMD I na všechny distribuční kanály (tedy i přímé prodejce pojištění, půjčovny aut atd.). BIPAR vítá tento přístup. Z hlediska ochrany spotřebitele je klíčové, aby byla zajištěna stejná nebo podobná minimální úroveň této ochrany bez ohledu na distribuční kanál, který si spotřebitelé zvolí k nákupu svého pojištění.

BIPAR také podporuje zvýšenou transparentnost, ale zároveň má vážné obavy z navrhovaného ustanovení, které zavádí selektivní povinnost poskytnout informace o odměně pojišťovacího zprostředkovatele, aniž by zároveň požadovalo totéž od přímých operátorů. „ Taková situace povede k významnému pokřivení konkurence tím, že ohromně zvýhodní přímé prodejce pojištění na úkor zprostředkovatelského sektoru“ , říká Paul Carty, předseda BIPAR. Ten je také zklamán tím, že Komise navrhuje zavést všeobecnou povinnost informovat o odměně pro celý pojistný sektor, navzdory zjištěním své vlastní analýzy nákladů a výnosů IMD provedené počátkem roku 2012 a bez ohledu na stanovisko CEIOPS/EIOPA, která obě podporovala princip „povinnosti informovat na žádost (klienta)“.

BIPAR je toho názoru, že za předpokladu rovných konkurenčních podmínek by pojišťovací zprostředkovatelé měli informovat své klienty o povaze své odměny či kompenzace. Také by měli, na žádost svých klientů, informovat o své odměně související s danou smlouvou. „Domníváme se, že takový systém by zaručil férovou šanci pro rovnocenný dialog mezi klientem a zprostředkovatelem o ceně, kvalitě, službách a řešeních, a zároveň by zajistil přiměřenou úroveň transparentnosti bez vytváření nadměrné administrativní zátěže“, dodává Nic de Maesschalck, ředitel BIPAR.

Pokud jde o dodatečnou kapitolu o investičních pojistných produktech, BIPAR souhlasí, že některé druhy životního pojištění se silným investičním prvkem jsou diametrálně odlišné od ostatních pojistných produktů a měly by být proto předmětem specifických opatření. Nicméně některá ustanovení příslušné navrhované kapitoly IMD nejsou podle názoru BIPAR v proporci a povedou ke zvýšení administrativní zátěže. „V případě tzv. nezávislého poradenství je navrhován zákaz provize, který byl opsán z návrhu MiFID (Směrnice o trzích finančních instrumentů). To by ovšem omezilo rozhodování spotřebitelů o tom, jakým způsobem si přejí odměnit své zprostředkovatele nebo poradce. Investiční poradenství by se tak stalo službou dostupnou pouze spotřebitelské elitě,“ vysvětluje Paul Carty. Co se týče návrhu nařízení k PRIPs (Packaged Retail Investment Products), BIPAR podporuje myšlenku zavedení KID (klíčový informační dokument), ale jeho obsah by měl být přizpůsoben nebo přizpůsobitelný specifikům (pojistného) produktu.

Většina aktérů zprostředkovatelského trhu jsou mikro, malí a střední hráči, kteří poskytují služby hlavně místním klientům/spotřebitelům. Je všeobecně uznáváno, že zprostředkovatelé usnadňují celý proces pojištění jak pro spotřebitele, tak pro pojistitele. Proto je nutné zabránit tomu, aby revidovaná směrnice nepřinesla diskriminaci zprostředkovatelů nebo nevedla k polarizaci či vertikální integraci trhu. Z tohoto úhlu pohledu také BIPAR v příštích týdnech hodlá detailně prostudovat všechny požadavky obsažené v navrhované směrnici.

BIPAR v dohledné době předloží své podrobné připomínky všem zainteresovaným stranám legislativního procesu a pevně věří, že tento proces povede k vybalancovanému výsledku. Podle Paula Cartyho by konečné znění Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD) mělo „přispět k nezbytné ochraně spotřebitelů, ale přitom zaručit, aby revidované požadavky na profesi byly zformulovány v souladu s realitou dynamického pojistného trhu“.

x x x

BIPAR je Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů. Sdružuje 53 národních asociací z 32 zemí. Prostřednictvím svých národních členů BIPAR zastupuje zájmy pojišťovacích agentů a makléřů a finančních zprostředkovatelů v Evropě.

Kromě několika velkých nadnárodních společností se sektor zprostředkování pojištění skládá ze stovek tisíc malých a středních podniků i mini-firem. Představuje 0,7% evropského HDP, a zaměstnává přes jeden milión lidí. Pojišťovací a finanční zprostředkovatelé poskytují své služby několika stovkám miliónů zákazníků. Různorodost obchodních modelů, vysoký stupeň konkurence a geografická šíře tohoto sektoru zajišťuje, že každý obyvatel Evropy má snadný přístup k individualizovaným pojistným a finančním službám.

BIPAR je členem WFII – Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů.

Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR byla založena v Paříži roku 1937, letos tedy slaví 75. výročí své existence.

Od roku 1989 má BIPAR sídlo v Bruselu, Belgie.