02.09.2008

Konference pojišťovacích makléřů 2008

V pořadí již osmá odborná konference tradičně organizovaná AČPM na aktuální témata pojišťovacího trhu a makléřských služeb se ve dnech 21. – 22. října sešla v reprezentativních prostorách Velkého sálu Slovanského domu v Praze.

Téměř 230 makléřů a hostů absolvovalo náročný program celkem čtrnácti prezentací na dvě hlavní témata – pojištění vozidel a stanovení pojistné částky.

První den konference řídil místopředseda AČPM ing. Ivan Špirakus , který ve svém úvodním vystoupení připomněl, že právě péče o vzdělávání patří mezi jedny z hlavních úkolů a vlastně i důvodů existence Asociace českých pojišťovacích makléřů.

S velkým zájmem účastníci vyslechli hned první erudovaný příspěvek k již zavedeným či teprve chystaným legislativním změnám, které mají nebo budou mít dopad na pojištění vozidel. Přednášel

PhDr. Vladimír Přikryl z odboru legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR. Praktickými dopady změn zákona č. 361/2000 Sb. se pak ve své prezentaci zabýval Michal Šimon , specialista pro neživotní pojištění v České asociaci pojišťoven. Na závěr prvního bloku jednání zástupce České kanceláře pojistitelů, ing. Josef Stočes , ředitel úseku informačního zabezpečení, podrobně rozebral důvody novely zákona 168/1999 Sb. a konstrukci příspěvku nepojištěných do garančního fondu. Jeho vystoupení doplnili Mgr. Daniel Míka , ředitel úseku likvidace ČKP, a Mgr. Vladimír Krejzar z právního oddělení ČKP.

Jak může vypadat situace v praxi, předvedli na případové studii programů pojištění vozových parků ing. Václav Runštuk , vedoucí underwritingu úseku pojištění motorových vozidel, a ing. Petr Svoboda , vedoucí odboru produktového marketingu Kooperativa pojišťovny. Pohled na pojištění vozidel optikou řízení rizik nabídli odborníci pojišťovny Allianz Mgr. Radek Baštýř , vedoucí úseku flotilového autopojištění, a jeho kolega z Holandska Charles Counet , Risk Manager. Se speciálními produkty v oblasti automobilového pojištění účastníky konference seznámil Petr Mareš , Operations Manager společnosti Carlife PMP.

Mimo program jednání vystoupil na aktuální téma globální finanční krize čestný host konference ing. Luděk Menčík, ředitel pobočky pro ČR AIG EUROPE. Také jeho příspěvek se setkal s mimořádnou pozorností auditoria.

Prezentace na téma pojištění vozidel pak pokračovaly představením nového hráče na tomto segmentu trhu – společnosti AXA. Jejím jménem hovořil Ladislav Hanniker , Sales Support Manager, AXA SR. Výkonný ředitel firmy IBS Expert Ladislav Sonoga účastníkům konference demonstroval, jak lze v práci pojišťovacího makléře využít osvědčený softwarový program TAXexpert určený zejména pro identifikaci a oceňování vozidel. Problematikou nezávislé likvidace škod na motorových vozidlech se ve svém příspěvku zabýval Ing. Martin Liška , ředitel společnosti INSERVIS MVC. Jako poslední řečník prvního dne promluvil ing. Gustav Vacek, člen prezídia AČPM odpovědný za legislativu, který si připravil řadu konkrétních příkladů, jež upozornily na četná úskalí pojišťování vozidel v makléřské praxi.

K odlehčení diskuze organizátoři připravili pro účastníky malé překvapení ve formě voucheru na víkendové zapůjčení nového automobilu VW Passat. Šťastným výhercem losování se stal Jiří Herden, zástupce firmy Aktiv Assekuranz. Cenu mu předala nová výkonná ředitelka AČPM ing. Zdeňka Indruchová.

Konference druhým dnem pokračovala panelovou diskuzí na nejednoduché téma stanovení pojistných částek / nové ceny / ceny znovupořízení. Diskuzi řídil a úvodní vstup přednesl Mgr. Dominik Štros , místopředseda AČPM. Jako další panelisté vystoupili: Ing. Jiří Krch , ředitel české pobočky renomované mezinárodní firmy American Appraisal, který se soustředil na vybrané okruhy problematiky ocenění, jako je metoda indexování, struktura výstupů či oceňování technologických procesů; soudní znalec v oboru oceňování ing. Alojz Nemeček , spoluautor softwarového programu MP.Expert na oceňování majetku pro pojištění , a Mgr. Luboš Houska , vice-prezident české pobočky globálního zajistitele Guy Carpenter. K diskuzi v rámci panelu se samozřejmě připojili i účastníci konference. Na příkladu nedávného požáru Průmyslového paláce se řešila i otázka oceňování nemovitostí s uměleckou a historickou hodnotou či stanovení pojistných částek při pojištění přerušení provozu. Podle názoru panelistů se v české praxi tato problematika často podceňuje, podobně jako pojištění odpovědnosti. To by se právě mohlo stát tématem některé z příštích konferencí AČPM.

O materiály z konference je možné požádat na info@acpm.cz