22.02.2005

Stanovisko k § 29 zákona č.38/2004 Sb. a zákona č.363/1999 Sb.

Vyjádření Ministerstva financí.


Dnem 1. ledna 2005 nabylo účinnosti ustanovení § 35a odst. 2 písm. d), podle kterého lze pojišťovně nebo zajišťovně uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč, pokud využívá služeb osoby, která nebyla registrována jako pojišťovací zprostředkovatel nebo samostatný likvidátor pojistných událostí podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Nabytí účinnosti tohoto ustanovení je vázáno na nabytí účinnosti zákona č. 38/2004 Sb., podle kterého musí být pojišťovací zprostředkovatelé a samostatní likvidátoři pojistných událostí registrováni za podmínek stanovených zákonem.

Jednou z těchto podmínek je povinnost osob, které vykonávaly zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jako pojišťovací agenti nebo vykonávaly činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí zaregistrovat se pro svoji podnikatelskou činnost v dané oblasti do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona. Osoby, které uvedenou činnost v pojišťovnictví zahajují po 1. lednu 2005, musejí být zaregistrovány před začátkem výkonu této činnosti.

Z toho vyplývá, že si pojišťovna nebo zajišťovna, aby se nedopustila správního deliktu zmíněného v úvodu, musí před počátkem spolupráce s příslušným pojišťovacím zprostředkovatelem nebo samostatným likvidátorem pojistných událostí ověřit, zda osoba, se kterou hodlá spolupracovat, zahájila svoji činnost před 1. lednem 2005 a má tudíž zákonem stanovenou šestiměsíční lhůtu pro registraci, nebo ji zahájila po tomto datu a musí se zaregistrovat před zahájením své činnosti.

Zpracovali: Čechová, Přikryl

V Praze 13. ledna 2005